Plan Podziału

„Ogłoszenie o Planie Podziału

W dniu 16 listopada 2021 roku Zarząd spółki Mitsuro Restaurants Sp. z o.o. (dalej określanej jako „Spółka Dzielona”) oraz Zarządy spółek Whiskey in The Jar Sp. z o.o., Matii Robata & Sushi Sp. z o.o. oraz Mitsuro Sp. z o.o. (dalej określane jako „Spółki Przejmujące”), działając na podstawie art. 533 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH), uzgodniły oraz podpisały Plan Podziału Spółki Dzielonej, sporządzony zgodnie z art. 534 KSH.

Niniejsze ogłoszenie stanowi wykonanie obowiązku publikacji planu podziału Spółki Dzielonej stosownie do przepisu art. 535 § 3 zd. 2 KSH.”